Phần mềm st hạch chứng chỉ hnh nghề

1 Hướng dẫn ci đặt

1.       Bước 1: Click vo tệp tin OhasoftQuizSetup đ tải về v ci đặt

2.       Bước 2: Ci đặt phần mềm theo cc bước sau:

graphic

graphic

graphic

graphic

2 Hướng dẫn sử dụng

2.1 Hướng dẫn n luyện

graphic

graphic

2.2 Hướng dẫn thi thử

graphic

graphic